فرم استخداممشخصات فردی
مشخصات همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل (در صورت تاهل)
مشخصات پدر، مادر، خواهر و برادر


سوابق شغلی به ترتیب تاریخ اشتغال:
(موارد مورد نیاز: نام موسسه/کارخانه، نام مدیر عامل، نام سرپرست مستقیم، سمت، از تاریخ، تا تاریخ، علت قطع همکاری، آخرین حقوق و شماره موسسه/کارخانه)


سوابق آموزشی
میزان تسلط بر کامپیوتر


مشخصات دو نفرمعرف را که با شما نسبت خویشاوندی ندارند و بتوانند اطلاعات کاملی راجع به اخلاق و کارشما بدهند معرفی کنید.
برای هر کدام از معرف ها تلفن، آدرس، نوع آشنایی، نام و نام خانوادگی را ذکر نمایید.


در صورت تمایل به سئوالات زیر پاسخ دهید.
مشخصات فردی
مشخصات همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل (در صورت تاهل)
مشخصات پدر، مادر، خواهر و برادر


سوابق شغلی به ترتیب تاریخ اشتغال:
(موارد مورد نیاز: نام موسسه/کارخانه، نام مدیر عامل، نام سرپرست مستقیم، سمت، از تاریخ، تا تاریخ، علت قطع همکاری، آخرین حقوق و شماره موسسه/کارخانه)


سوابق آموزشی
میزان تسلط بر کامپیوتر


مشخصات دو نفرمعرف را که با شما نسبت خویشاوندی ندارند و بتوانند اطلاعات کاملی راجع به اخلاق و کارشما بدهند معرفی کنید.
برای هر کدام از معرف ها تلفن، آدرس، نوع آشنایی، نام و نام خانوادگی را ذکر نمایید.


در صورت تمایل به سئوالات زیر پاسخ دهید.