درباره ما

گــروه صنعتی آلومینیــوم دررضــا در ســال 1376 بــا رســالت کار آفرینی و خلــق ارزش از طریــق نـو آوری در تولیـد انـواع پروفیل هـای آلومینیومـی بـا کیفیـت برتـر آغـاز بـه فعالیـت نمـوده اسـت،  مجموعـه صنعتـی دررضـا در راسـتای سیاسـت ها و اهـداف کلی و بلنـد مـدت خـود اقـدام بـه ثبـت  برندهـای درآویـن و داتیـس به منظـور تولیـد و ارائـه محصـولات آلومینیومـی بـا کیفیـت روز دنیـا نمــوده اســت. ایــن مجموعــه صنعتی بــا تکیــه بــر دانــش و تجــارب مدیــران خــود و به کارگیــری منابــع انســانی خـلاق و توانمنــد و ماشــین آلات و تجهیــزات مــدرن و پیشــرفته، مفتخــر اســت در راســتای ارزش آفرینی بــرای مشــتریان از طریــق ارائــه طیــف گســترده ای از محصولات تخصصی شـامل انـواع پروفیل هـای درب و پنجـره ترمـال بریـک و نرمـال، انـواع پروفیل هـای نمـا و زیرسـازی نمــا، درب هــای اتوماتیــک، رول آپ، صنایــع روشــنایی، صنایــع یخچال هــای صنعتی و خانگــی، صنایـع برودتـی و… به عنـوان مجموعـه پیشـرو در صنعـت آلومینیـوم کشـور بـه فعالیـت بپـردازد.